Носители на приза за 2009 г.


  • Областна администрация Варна – в категория «Най-прозрачна областна администрация»
Областна администрация Варна е бенефициент по проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации”, в рамките на който е разработена Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията, а също и дипляна с подробна информация за видовете услуги, предлагани от областната администрация, техните цени и срокове за изпълнение. Тази информация може да се намери и на тъчскрийна пред Центъра за услуги и информация. Въведени са приемни дни за граждани не само на областния управител, но и на неговите заместници и директорите на дирекции. Администрацията участва в уеб-базираната система “Отворена администрация – Варна”, която дава възможност на гражданите да наблюдават по интернет движението на подадените от тях заявления за предоставяне на определени услуги от Областна администрация - Варна. Администрацията има действащ „гласов портал”, който предоставя денонощно информация за административните услуги, и се отличава с високата функционалност на официалната си интернет страница. 
  
  • Общинска администрация Добрич – в категория «Най-прозрачна общинска администрация»

В община град Добрич съществува действащ Център за услуги и информация от 2001 г. Пред центъра е поставен тъчскрийн с информация за всички услуги със срокове и цени, както и информация за обществени поръчки. В центъра е обособено специално работно място "Предложения, сигнали" за работа по жалби, сигнали и препоръки на гражданите, получени чрез сайта, кутията за жалби,  през приемните дни и на горещия телефон. Има създадена практика всяка година през м. декември Общинският съвет да приема график за своите заседания през цялата година, който се публикува. В Община град Добрич се организира и прави публично обсъждане на проекто-бюджета с обществеността повече от 10 години. Прави впечатление отличната функционалност на официалния сайт на общината, който съдържа секции „Достъп до информация”, „Актуална тема”,  „Обратна връзка”, „Договори”, „Обществени поръчки”, публични регистри, електронни услуги.
 

  • Областна администрация Смолян с практиката „Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в Област Смолян” – в категория «Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията»

Партньори на Областна администрация Смолян в осъществяването на тази практика са: Синдикат на българските учители,  граждани и граждански сдружения,  Сдружение на общопрактикуващите лекари, училищни настоятелства, Регионален център по здравеопазване – Смолян, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Смолян,  Районна здравноосигурителна каса Смолян, Регионален инспекторат по образование, Регионална дирекция за социално подпомагане Смолян, общини. В резултат на проекта е изготвен анализ на правомощията на отделните институции и механизъм за координация между тях при осъществяване на държавната политика в областта на здравеопазването, по отношение осигуряване на здравословни условия за протичане на учебновъзпитателния процес сред подрастващите деца на територията на област Смолян. Сформиран е Обществен съвет по здравна политика за децата и учениците в област Смолян с широко участие на структури на гражданското общество.  

 

  • Общинска администрация Козлодуй с практиката „Информационно издание „От и за Общината” – в категория «Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията»

Информационното издание излиза от месец февруари 2009 година и се разпространява безплатно, включително и чрез възможност за абонамент за електронния му вариант. Идеята за издаването му е породена от стремежа за публичност и прозрачност в управлението на Община Козлодуй.  Изданието включва новини относно дейността и услугите, които общината извършва, срокове за данъци, решенията на ОбС, практически казуси, както и кратко представяне на служителите в администрацията. Има и постоянна рубрика, свързана с полезна информация относно дейността на ЕС, достъп до обществена информация, права на човека и др. Партньори на община Козлодуй в осъществяването на тази практика са Клуб по журналистика към Общински детски комплекс – Козлодуй, местни медии и граждани. Специално участие вземат децата от Клуба по журналистика, които улесняват творческия процес и помагат на екипа със снимки, интервюта, анкети, както и при разпространението на изданието. Информация предоставят още съставните кметства, училищата, читалището и други институции, свързани с общината.

 

 

Класирането в категории „Най-прозрачна областна администрация” и „Най-прозрачна общинска администрация” бе извършено от комисия с председател Ангел Иванов (бивш зам.-министър на държавната администрация) и членове: Благой Станчев (парламентарен секретар на НСОРБ), Иван Игов (психолог, управител на „Агенция Еврика”), Ренета Николова (журналист от БНТ, председател на УС на „Клуб – журналисти срещу корупцията”), Петър Стоянов (председател на УС на „Българска асоциация на микропредприятията”), Славея Христова (зам.-председател на УС на сдружение „Болкан Асист”), Петър Филев (консултант по проекти на Програмата на ООН за развитие), Елка Неделчева (експерт с дългогодишен опит в структури на местното и регионалното управление), Таня Милушева (репортер в програма „Хоризонт” на БНР).

 

Вотът на гражданите в гласуването на интернет страницата на „Фондация за прозрачни регламенти” (www.ftr-bg.org) определи носителите на приза в категориите за най-добра практика на партньорство с гражданското общество.  

Призьори Призьори Призьори Призьори
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.