„Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”

„Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие”

29.07.2012г.


На 1 август 2011 г. в гр. София, на официална церемония бяха връчени първите договори за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, съ-финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС.

С това Фондация за прозрачни регламенти започна изпълнението на проект „Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие” съвместно със сръбската неправителствена организация Европейско движение.

Проектът се изпълнява с помощта на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия по договор за финансиране № РД-02-29-202/28.07.11.

Общата цел на проекта е подобряване на капацитета за съвместно планиране, разрешаване на текущи проблеми и развитие между местните администрации и структурите на гражданското общество в трансграничните региони на България и Сърбия чрез обмен на опит и популяризиране на добри практики в областта на партньорството и доброто управление.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати са: очертаване на добрите практики за подобряване на взаимодействието между гражданския сектор и местните власти; популяризиране на институционалните и граждански връзки и партньорства; активиране на институционалния капацитет за съвместно планиране и действие в двата региона; установяване на модели за сътрудничество на основата на добрите практики и очертаване на добрите практики за осъществяване на ефективни и ефикасни политики на управление, качествени услуги и методи за отчитане, използвани от местните администрации в тяхната работа със сръбските граждани.
 

Повече информация за проекта ще намерите в прикачения файл.

Резюме на проекта
Анализ
Регламент
Наръчник с добри србски практики
База данни целеви групи по проекта

Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и изготвяне на правила за взаимодействие на Столичния общински съвет с обществените съвети в София Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и изготвяне на правила за взаимодействие на Столичния общински съвет с обществените съвети в София Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и изготвяне на правила за взаимодействие на Столичния общински съвет с обществените съвети в София

Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики за функциониране на обществените съвети в България и изготвяне на правила за взаимодействие на Столичния общински съвет с обществените съвети в София

25.11.2009г.


На 15 юли 2009 г. ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ започна изпълнението на нов проект в сферата на доброто управление, с реализацията на който ще се подобри взаимодействието на Столичния общински съвет с обществените съвети в София. Проектът е финансиран от Столична община по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” по договор № РД-56-700/31.07.2009 г. 

Общата цел на проектa е подобряване на взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт и засилване ролята на гражданското общество в Столична община чрез разработването на ясни регламенти за взаимодействие и фасилитиране на създаването на активистка гражданска и политическа култура.

 

Специфичните цели на проектa са:

  • популяризиране ролята и значението на обществения съвет като консултативна форма и механизъм за реализация на определени публични политики на местно ниво;
  • повишаване капацитета на съществуващите обществени съвети;
  • създаване на мотивация за образуване на нови обществени съвети;
  • гарантиране на прозрачност и осъществяване на граждански мониторинг при прилагане на политиките на Столична община.

 

Дейности и резултати от проекта

Първата дейност по проекта – „Проучване на практиките на съществуващите обществени съвети в България и ЕС” – приключи на 30 юли 2009 г. В резултат беше изготвен доклад, който съдържа класификация и принцип на работа на съществуващите обществени съвети в България и конкретни примери за добре функциониращи такива структури в страната ни (в общините Разград, Стара Загора, Кърджали и др.) и в други държави от ЕС (Германия и Великобритания).

Експерт по проекта систематизира резултатите от направеното проучване и изготви проекто-модели на работа на обществените съвети в София: обществени съвети с обща насоченост по райони, специализирани обществени съвети към Столичния общински съвет, временни обществени съвети със специализирана насоченост на гражданите, възникващи по конкретен повод към Столичния общински съвет. 
 

На 16.09.2009 г. тези проекто-модели бяха предложени за обсъждане на кръгла маса в Столичния общински съвет, в която взеха участие общински съветници и представители на Столична община. Въз основа на проекто-моделите беше изготвен предварителен проект на правилник за обществените съвети в Столична община.

 

На 10.11.2009 г. проекто-правилникът бе представен за обсъждане на кръгла маса с представители на гражданското общество. Проекто-правилникът бе внесен за разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на 30.11.2009 г.  


По дейност 5 от проекта беше отпечатана брошура, която съдържа обща информация за изпълнявания проект и сведения за същността, видовете, начините на иницииране и принципите на работа на обществените съвети.

 

Проектът приключи успешно на 30 ноември 2009 г. Предложеният проекто-правилник е резултат от 4-месечна работа по темата и съгласуване на позициите на двете страни – Столична община и гражданското общество. Той е продукт на желанието и на двете страни да си сътрудничат при ясно регламентирани условия.
 

Повече информация за резултатите от проекта ще намерите в прикачените файлове.

Резюме на проекта
Проучване на практиките на съществуващите обществени съвети в България и ЕС
Регламентиране на взаимодействието на Столична община с Обществените съвети в София – възможни варианти и модели
Проекто-правилник за обществените съвети в Столична община
Брошура с информация за обществените съвети

"Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление"

29.10.2008г.


Фондация за прозрачни регламенти изпълни успешно проект "Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации – гаранция за почтено и добро управление"  (No. 08-12-118-C/27.08.2008 ) по ОПАК, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е по приоритетна ос "Добро управление", подприоритет "Прозрачна и почтена държавна администрация" на ОП Административен капацитет. 

Обща цел на проекта:
Проучване и оценяване на методи и форми за подобряване на организацията на работните процеси, чрез които се постига прозрачност и публичност в дейността на областните и общинските администрации.

Специфични цели:
-  Извеждане на добри практики за реализацията на ефективни и ефикасни политики за управление, качество на обслужване и форми за отчетност на областните и общинските администрации пред гражданското общество.
-  Извеждане на сравнителна оценка на постигнатата прозрачност и достъпност в дейността на областните и общинските администрации и законовата база за това. 
- Оформяне на препоръки за подобряване на качеството на комуникацията на областните и общинските администрации със структурите на гражданското общество.
-  Извеждане на добри практики за подобряване на партньорството между структурите на гражданското общество и областните и общинските администрации.

Проектът стартира на 27.08.2008 г. и приключи на 26.08.2009 г.

Резюме на проекта

Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.