Институт за управление на програми и проекти

Институт за управление на програми и проекти


„Институт за управление на програми и проекти” ООД (ИУПП) е консултантска организация, предлагаща професионални консултантски услуги в сферата на:  разработване и управление на проекти, финансирани от национални и международни фондове;  разработване, актуализиране и оценяване на стратегически, планови и програмни документи – областни стратегии за развитие, общински планове за развитие, програми за опазване на околната среда, програми за управление на отпадъците, програми за енергийна ефективност, програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, стратегии за туризъм и др.;  маркетингови стратегии и бизнес планове;  финансово-икономически, концесионни и функционални анализи;  инвеститорски контрол и строителен надзор;  конструктивни и енергийни обследвания, съставяне на технически и енергийни паспорти за строежите;  оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и проектиране в строителството;  разработване и внедряване на системи за управление от серията ISO, модел за самооценка Common Assessment Framework (CAF) и системи за административна прозрачност (САП);  организиране на обучения и логистика на събития. ИУПП притежава Удостоверение № РК-0027/22.04.2013 г. от ДНСК за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, а именно оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор в строителството. Към ИУПП функционира Център за професионално обучение (ЦПО), лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) под номер 200812736. ИУПП е и доставчик на обучения по ключови компетентности, одобрени от Агенция по заетостта към МТСП. ИУПП е сертифициран по ISO 9001 & ISO 27001, а от януари 2009 г. прилага успешно модела за самооценка CAF на Европейския институт по публична администрация.

www.ippm-bg.org
ПредставянеЕвропейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.