Фондация за прозрачни регламенти е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща изграждането на механизмите и структурите на гражданското общество, социалното адаптиране на личността и демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в Република България.

 

Целите, които си поставя Фондацията, са:
 

  • създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждането и работата по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решенията на всички нива;
  • стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз - стопански и поведенчески модели;
  • насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми - образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;
  • осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учередителите и дарителите;
  • популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и стимулиране на нейното прилагане.
  • Прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво се основава на осъществяването на 12 основни принципа, които обхващат основните сфери на дейност на местната власт: 1)      Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участиеда се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес; 2)      Отзивчивостда се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти; 3)      Ефикасност и ефективностда се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси; 4)      Откритост и прозрачностда се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси; 5)      Върховенство на законада се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост; 6)      Етично поведениеда се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси; 7)      Компетентност и капацитетда се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения; 8)      Иновации и отвореност за променида се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики; 9)      Устойчивост и дългосрочна ориентацияда се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения; 10) Стабилно финансово управлениеда се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове; 11) Човешки права, културно разнообразие и социално единствода се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;      12) Отчетностда се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.
Представяне

Документи на ФПРРегистрация в ЦР на ЮЛНСЦ - изтегли »
Европейски съюз Европейски социален фонд Този сайт е изграден по проект 08-12-118-C/27.08.08 по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Изложените в него възгледи са на „Фондация за прозрачни регламенти” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.